விசாரணையை அனுப்பு

சிறு கோபுரம் குத்தும் இயந்திரம், CNC குத்தும் இயந்திரம் அல்லது பிரஸ் பிரேக்குகள் பற்றிய விசாரணைகளுக்கு, உங்கள் மின்னஞ்சலை எங்களுக்கு அனுப்பவும், நாங்கள் 24 மணி நேரத்திற்குள் தொடர்புகொள்வோம்.